TARIM KİMYASALLARI

AMONYUM SÜLFAT

amonyum-sülfat

BAKIR SÜLFAT

Bakır-Sülfat

BORAKS

Borax

ÇİNKO HEPTA

Çinko-Sülfat

ÇİNKO MONO

ÇİNKO-MONO

ÇİNKO OKSİT

ÇİNKO-OKSİT

DEMİR MONO

DEMİR-MONO

EDTA - 4Na

EDTA---Na

SAF FULVİK

Fulvic-Star

GLİSİN BETAİN

Glycine-Betaine

KALSİYUM KLORÜR

KALSİYUM-KLORÜR

KALSİYUM LİGNO

CALCIUM-LIGNO

KALSİYUM NİTRAT

KALSİYUM-NİTRAT

LAKTİK ASİT

LAKTİK-ASİT

L-LYSİNE HCL

LLYSINE

MAGNEZYUM HEPTA

MKM

MAGNEZYUM NİTRAT

MAGNEZYUM-NİTRAT

MANGAN MONO

Magnezyum-Mono

MONO AMONYUM FOSFAT - İGSAŞ

MONO-AMONYUM-FOSFAT

MONO AMONYUM FOSFAT - DRT

MONO-AMONYUM-FOSFAT-12-61-0

MONO AMONYUM FOSFAT - MAXITOR

MONO-AMONYUM-FOSFAT

MAP

MAP

MKP - MONO POTASYUM FOSFAT

MONO-POTASYUM-FOSFAT

POTASYUM HİDROOKSİT

POTASYUM-HİDROKSİT

POTASYUM KARBONAT

POTASYUM-KARBONAT

POTASYUM KLORÜR

POTASYUM-KLORÜR

POTASYUM NİTRAT

POTASYUM-NİTRAT

POTASYUM SÜLFAT

POTASYUM-SÜLFAT

POWERCON

POWERCON

SALİSİLİK ASİT

SALICYLID ACID

SİTRİK ASİT ANHİDRAT (TEZKİM)

SİTRİK-ASİT-ANHİDRAT

SİTRİK ASİT ANHİDRAT (RZBC)

RZBC-SİTRİK-ANHİDRAT

SİTRİK ASİT MONO (TEZKİM)

SİTRİK-ASİT-MONOHİDRAT

SİTRİK ASİT MONO (RZBC)

RZBC-SİTRİK-ASİT-MONOHİDRAT

SODYUM GLUKONAT

SODYUM-GLUCONATE

SODYUM HİDROKSİT

SODYUM-HİDROOKSİT

SODYUM MOLİBDAT

SODYUM-MOLİBDAT

SÜLFAMİK ASİT

sülfamik

TETRAPOTASYUM PİROFOSFAT

tatrapotasyum-profosfat

XANTHUM GUM

xanthum-gum

DENİZ YOSUNU

yosun